ANBI

NAAM

Stichting TheMa’s
Gevestigd te Bloemendaal

RSIN

865673974

CONTACTGEGEVENS

G. Courchaine
Cornelis Schulzlaan 8
2061 KR Bloemendaal
Tel.:                 +31653231118
Email:             theatermakers2023@gmail.com
Website:          www.haarlemsetheatermakers.nl
KvK:               91502101

DOEL

De stichting stelt zich ten doel het initiëren, ontwikkelen en produceren in woord en geschrift, stimuleren, organiseren (doen), en (doen) begeleiden en uitvoeren van (eigen geschreven of bestaand) kunstzinnige en of (eigen geschreven of bestaand) maatschappelijke betrokken (theater, film, muziek) producties en evenementen voor een zo breed mogelijk publiek en in de ruimste zin des woords.

De stichting heeft ook tot doel het verrichten van alle verdere handelingen, die met het hiervoor genoemde doel in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door te repeteren voor en het geven van voorstellingen voor publiek, verkoop van uitgebrachte producties op beeld- en geluiddragers, alsmede fondswerving. De stichting heeft geen winstoogmerk.

BELEIDSPLAN

Missie

Stichting TheMa’s heeft als missie om culturele activiteiten toegankelijk te maken voor een breed publiek en hiermee bij te dragen aan de ontwikkeling en diversiteit van de culturele sector. We streven ernaar om een platform te bieden voor zowel opkomende- als gevestigde artiesten en kunstenaars en hen te ondersteunen in hun carrière.

Visie

Onze visie is om een culturele gemeenschap te creëren waarin kunst en cultuur centraal staan. We willen diverse culturele activiteiten organiseren die mensen verbinden en inspireren. We streven naar kwaliteit en innovatie in al onze initiatieven en willen een positieve bijdrage leveren aan het culturele leven in de regio.

Doel

 1. Het doel van de stichting is: het initiëren, ontwikkelen en produceren in woord en geschrift, geluid en beeld, het stimuleren, het (doen) organiseren en (doen) begeleiden en het uitvoeren van (eigen geschreven of bestaand) kunstzinnige en/of (eigen geschreven of bestaand) maatschappelijke betrokken (theater, film, muziek) producties en evenementen voor een zo breed mogelijk publiek en in de ruimste zin des woords.
 2. De stichting heeft tevens tot doel het verrichten van alle verdere handelingen, die met het hiervoor genoemde doel in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.
 3. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door te repeteren voor- en het geven van voorstellingen voor publiek, verkoop van uitgebrachte producties op beeld- en geluiddragers, alsmede fondswerving.
 4. Het vergroten van de naamsbekendheid van Stichting TheMa’s en het versterken van ons netwerk in de culturele sector.
 5. Het bieden van een platform voor artistieke en culturele expressie en het bevorderen van talentontwikkeling.
 6. Het ondersteunen van opkomende artiesten en kunstenaars door hen een podium te bieden en professionele begeleiding te bieden

Bestuur van de stichting

De leden van het bestuur bestaan uitsluitend uit vrijwilligers en genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Strategieën

 1. Programmering: We zullen een gevarieerd en aantrekkelijk programma samenstellen, waarbij we streven naar een goede balans tussen verschillende kunstvormen en genres.
 2. Bereik en toegankelijkheid: We zullen ons inzetten om onze activiteiten toegankelijk te maken voor een breed publiek. We zullen samenwerken met lokale scholen, verzorgingshuizen en andere organisaties om culturele activiteiten toegankelijker te maken.
 3. Samenwerkingen: We zullen actief samenwerken met andere culturele instellingen, kunstenaars en artiesten om gezamenlijke projecten en evenementen te organiseren. Deze samenwerkingen stellen ons in staat om ons publieksbereik te vergroten en nieuwe invalshoeken te bieden.
 4. Financiering: We zullen verschillende financieringsbronnen aanboren, waaronder erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen;
  • opbrengsten van activiteiten van de stichting;
  • alle andere baten.
  • bijdragen van hen, die met het doel van de stichting sympathiseren;
  • bijdragen van degenen in wiens belang de stichting werkzaam is;

  De stichting zal trachten om zoveel mogelijk gebruik te maken van onbetaalde diensten en krachten.

  Het vermogen van de stichting wordt aangewend voor:

  1. huur van repetitieruimte;
  2. huur van uitvoeringslocaties;
  3. kosten van advertenties, drukwerk e.d.;
  4. huur van toneel kostuums;
  5. kosten van decor en aankleding;
  6. eventuele kosten voor professionele begeleiding van licht en geluid;
  7. onderhoud website.

  We zullen een transparant financieel beleid voeren en streven naar een gezonde financiële basis voor onze activiteiten. subsidies;

 5. Marketing en communicatie: We zullen actief aan onze naamsbekendheid werken door middel van marketing- en communicatieactiviteiten, zowel online als offline. We zullen onze website en sociale mediakanalen benutten om ons publiek op de hoogte te houden van onze activiteiten en hen te betrekken bij onze evenementen.
 6. Talentontwikkeling: We zullen talentontwikkeling stimuleren door middel van workshops en masterclasses voor opkomende artiesten en kunstenaars. We zullen hen ondersteunen bij hun professionele ontwikkeling en hen een podium bieden om zich te presenteren aan een breed publiek.
   

BESTUURDERS

Voorzitter            G.D. Courchaine
Penningmeester  G. de Ligt
Secretaris            P. van Velzen


BELONINGSBELEID

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, behoudens eventueel een niet bovenmatig vakantiegeld.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.


ACTIVITEITENVERSLAG

Momenteel hebben er nog geen activiteiten plaatsgevonden


FINANCIELE VERANTWOORDING

Momenteel zijn er nog geen gegevens beschikbaar.